CAO Gemeenten/SGO voor 2023

Via deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling CAO 2023.

NPO Radio 1 'Geld of je Leven' 23 februari

Op 23 februari 2023 is de CAO Gemeenten/SGO besproken tijdens NPO Radio 1 'Geld of je Leven'. KLIK HIER voor meer informatie en het volledige fragment.

---------------------------------------------------------------------

Principeakkoord CAO 22 februari

Na een zware onderhandelingsperiode en het voeren van acties, is er nu eindelijk een principeakkoord. Met een nominaal bedrag van € 240 plus 2% voor iedereen komt dat op gemiddeld 9,1%!

Verdere afspraken:

  • 1 verlofdag er bij en vanaf 2024 wordt 5 mei een verlofdag
  • € 3 voor thuiswerken
  • verlofsparen gaat van 144 uur naar 187 uur.

Binnenkort wordt dit principeakkoord formeel ter instemming aan de leden voorgelegd.

KLIK HIER voor het principeakkoord.

Namens het PDO (CMHF Overheid) onderhandelingsdelegatie

Gezina ten Hove en Ada van der Linden

--------------------------------------------------------------------

Landelijke manifestatie 15 februari te Utrecht

Op 15 februari (van 11 tot 13 uur) vindt de grote landelijke (hybride) demonstratie in Utrecht plaats. Ook daar kan jij je onvrede over het bod van de VNG laten horen. KLIK HIER om je aan te melden voor deze dag. Je kunt je aanmelden voor ofwel digitale of fysieke deelname.

Let wel, het gaat hier (vooralsnog) niet om een werkonderbreking. Dat betekent dat dit in eigen tijd plaatsvindt, tenzij de werkgever toestemming geeft om aan deze bijeenkomst deel te nemen.

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA

---------------------------------------------------------------------

VNG blijft bij haar bod van 16 november 2022

De gezamenlijke bonden hebben op woensdag 28 december 2022 de VNG een ultimatum gesteld in het kader van de cao-gemeenten. Dit ultimatum is woensdag 11 januari verlopen. VNG heeft bij reactie aangegeven de overtuiging te hebben een goed (loon)bod te hebben gedaan. Het zal jullie niet verbazen dat PDO (CMHF) en de andere bonden hier anders over denken.

En daar vinden wij wat van
In de maand december hebben bijna 20.000 werknemers het loonbod van de VNG een 3 gegeven. Daarmee is helder hoe de gemeenteambtenaren tegen dit bod aankijken. De werknemers zien en voelen dat het afgelopen decennium dat arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden uitgehold zijn.

De werkgeversdelegatie zet de uitholling voort en stelt andere prioriteiten, zoals afschaffing van de bovenwettelijke sociale zekerheid. Zij miskent daarmee de uitvoeringsproblematiek die veel gemeenten nu al kennen. De maatschappelijke werkelijkheid is nu echt anders.

Daarnaast liggen de loonsverhogingen van cao’s, zowel binnen als buiten de overheid, veel hoger dan het huidige bod van de VNG. VNG prijst zich zo nog sneller uit de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat we op een andere manier druk moeten uitoefenen
Nu de VNG niet in is gegaan op ons ultimatum zien wij, samen met de collega bonden, geen andere mogelijkheid dan actie te voeren. Dit kan gelukkig op meer manieren dan alleen staken. Echter daar waar collega’s hiervoor kiezen hebben we hier alle begrip voor en ondersteunen we dit ook.

Mobiliseer vanuit het eigen netwerk zoveel als mogelijk de leidinggevenden en bestuurders die vanuit de eigen praktijk ervaren dat er meer nodig is om medewerkers vitaal, betrokken en inhoudelijk kwalitatief hun werk te laten doen. Laat hen dit vooral delen. Een aantal goede voorbeelden hiervan hebben we al gezien.

Bespreek met elkaar (ook met niet vakbondsleden) de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden in zijn geheel op de agenda te houden. Er is namelijk meer nodig dan alleen een forse loonsverhoging om een aantrekkelijke werkgever te blijven. Deel dit vooral met de eigen kaderleden, ondernemingsraad, lokaal overleg en laat het ons zo weten.

Save the date
We werken gezamenlijk toe naar een grote landelijke hybride demonstratie op 15 februari in Utrecht. Ook daar kan jij je onvrede over het bod van de VNG laten horen. Binnenkort ontvang je hier de uitnodiging met het programma. Meld je nu wel alvast aan via dit formulier, dan weet je zeker dat je alle informatie op tijd krijgt!

We doen dit met elkaar
Kortom neem je collega ‘s mee in dit verhaal. We hebben iedereen nodig om de gemeente als werkgever aantrekkelijk te houden. Daarom:

Word nu lid van de Professionals werkzaam bij de Decentrale Overheden (PDO).

Wil je graag meer informatie ontvangen? Abonneer je nu op onze nieuwsbrief

Jullie onderhandelaars,
Gezina ten Hove en Ada van der Linden

-----------------------------------------------------------------

Onderhandeling cao Gemeenten - SGO opgeschort - 14 december 2022

Tijdens het overleg van 14 december werd het duidelijk dat de VNG/WSGO niet bereidt zijn om serieuze stappen te zetten in de onderhandeling voor een goede cao voor gemeenten en SGO. De werkgevers blijven bij hun salarisbod van 5% per 1 februari 2023 en 3% per 1 april 2024.

Gelet op het bovenstaande kunnen wij PDO (CMHF) niet anders dan constateren dat het laatste bod van de VNG/WSGO volgens de leden en niet-leden volstrekt ontoereikend is. Wij kunnen derhalve niet anders dan vaststellen dat er op dit moment zeer grote verschillen zitten tussen de werkgevers en de bonden. Daarom hebben wij besloten, samen met de andere bonden, een ultimatum te stellen.

KLIK HIER voor de eisen/inzet van PDO (CMHF) waarvan we willen dat de VNG/WSGO mee akkoord gaan.

Het ultimatum wordt binnenkort verzonden en loopt af op 11 januari om 10.00 uur. Als wij vanuit de VNG/WSGO geen inhoudelijk akkoord op onze eisen hebben gehad voor die tijd zijn wij genoodzaakt door middel van collectieve acties, in samenwerking met de andere bonden, een aanvaardbaar resultaat af te dwingen. Over de aard en omvang van de collectieve acties zullen wij jullie op de hoogte houden via onze nieuwsbrieven.

STATEMENT
Meer dan 16.000 gemeenteambtenaren hebben binnen 18 dagen het bod van de VNG/WSGO van 16 november een 3 gegeven. Dat is een dikke onvoldoende.
KLIK HIER voor meer informatie over de statement.

-----------------------------------------------------------------------------

Update onderhandelingen cao Gemeenten – SGO       16 november 2022

De VNG heeft woensdagavond jl. een stap gezet met de bedoeling de loonkloof te dichten, maar die kloof is nog lang niet overbrugd. Nu samen druk zetten gaat ons zeker helpen!

Want waar staan we nu?

Loonsverhoging

Op 2 november heeft de VNG het loonbod met 0,75% verhoogd. Als gebaar om de kloof te dichten hebben de bonden hun loonvraag met hetzelfde percentage van 0,75% verlaagd.

Woensdagavond 16 november zaten partijen weer om tafel en heeft de VNG een tweede stapje gezet. Het bod dat nu op tafel ligt is een twee jarige cao met 5% loonsverhoging (per 1 februari) in 2023 en 3% (per 1 april) in 2024. Voor nu hebben de bonden dit voor kennisgeving aangenomen.

Deze percentages spreken voor zich! De inflatie is nog steeds extreem hoog en de krapte op de arbeidsmarkt (met daarbij de werkdruk) nog steeds zeer groot. Uit het nieuwe loonbod van de VNG blijkt nog steeds onvoldoende waardering voor jullie inzet, alhoewel de VNG van mening is dat dit een aantrekkelijk loonbod is.

KLIK HIER voor de inzet van de FDO-MHA voor de cao gemeenten/SGO

Hoe verder?

Via online bijeenkomsten (landelijk en lokaal) en werkbezoeken willen bonden van jou en je collega’s horen hoe jullie tegen dit laatste bod van VNG aankijken. Voor de FDO-MHA leden is dat al op de komende ALV van 1 december aandacht zijn voor deze stand van zaken.

Vóór de Kerst zal er nog een overleg met de VNG worden ingepland. Bonden zullen dan de meningen van hun achterbannen terugkoppelen aan de VNG. Zo houden we tijdens de onderhandelingen de druk erop!

Centraal blijft staan een goede cao, die recht doet aan jouw inzet. Aan de cao-tafel praten we namens jou, maar jij kan met jouw collega’s praten over het cao-proces en ons terugkoppeling geven. Laat hen de inzettabel zien, deze spreekt voor zich. Om tot een goede cao te komen, is jouw hulp nodig. Hoe meer leden, hoe beter jouw cao!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 november 2022

Beste leden,

De bonden en VNG hebben 2 november, verder onderhandeld over de cao gemeenten 2023. Helaas moesten FDO-MHA, FNV en CNV vaststellen dat de kloof tussen partijen nog lang niet te overbruggen valt.

De VNG heeft op 22 september een loonbod uitgebracht van 3,25% voor 2023 en dat bod op 11 oktober verhoogd naar 4%. FNV heeft op 2 november een zelfde stapgrootte gemaakt en hun looneis van 12% naar beneden bijgesteld naar 11,25% plus aangegeven op welke overige onderwerpen bonden wel zouden willen schuiven. Waarop VNG op zijn beurt niet bewogen heeft.
 
Omdat het financieel barre tijden zijn, biedt VNG voor 2022 wel een eenmalige uitkering aan, die uitdrukkelijk los staat van de cao 2023. Die eenmalige wordt dus onderdeel van de cao 2022. Reden om het zo te doen, is dat op deze wijze elke gemeentelijke werkgever verplicht wordt die eenmalige in december 2022 uit te betalen.
Het gaat om een eenmalige uitkering:

  • voor alle medewerkers die op 1 december 2022 in dienst zijn
  • €750 bruto voor de medewerkers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A)
  • €375 bruto voor de medewerkers vanaf schaal 9
  • uit te betalen in december 2022
  • naar rato van de omvang van het dienstverband

Bonden zijn niet te spreken over de tot nu toe betoonde geringe betrokkenheid van de werkgever met betrekking tot jullie duurzame inzetbaarheid (Verlof en Vitaliteit), jullie (persoonlijke) ontwikkeling en jullie arbeidsomstandigheden (werkdruk en tekort aan collega’s). En met een zeer mager loonbod doet hij ook geen recht aan jullie financiële positie gelet op de huidige inflatie.
 
Hoe nu verder?
Ondanks de patstelling hebben partijen het voornemen nog dit jaar te komen tot een nieuwe cao. Daarom gaan de onderhandelingen op 16 november verder.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groot gat tussen bonden en VNG

De eerste onderhandelingen met de VNG vonden 5 oktober plaats. Daar hebben wij als bonden het integrale bod van werkgeverszijde (VNG) ontvangen. Om een lang verhaal kort te maken: er is een flinke kloof tussen werknemers en werkgevers op alle fronten. Bovenal het loonbod is bedroevend en staat ver af van koopkrachtbehoud. Daarnaast hebben wij nog geen zicht gekregen hoe de werkgevers hun taak als aantrekkelijke werkgever in de krappe arbeidsmarkt zien. Momenteel staan binnen de gemeentelijke sector 11.000 vacatures open, dit is een record. Als deze niet kunnen worden ingevuld vanwege achterblijvende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, zullen de publieke voorzieningen nog verder onder druk komen te staan. Vanuit werknemerszijde is dit een absoluut ongewenste situatie.

Hierop hebben de gezamenlijke bonden (FDO-MHA, FNV en CNV) besloten om de onderhandeling te schorsen en ons eerst te beraden op hetgeen op tafel is komen te liggen. Belangrijk is het loon: jij en jouw collega’s zijn per slot van rekening ook gewoon burgers die in het dagelijks leven ook moeten rondkomen en het hoofd boven water willen houden in deze dure tijden.

Afgesproken is dat de bonden, namens jou en jouw collega’s, gezamenlijk hierop zullen gaan reageren. Uitgangspunt is dat de vastgestelde planning van de onderhandelingen zo veel mogelijk overeind zal blijven. Snelheid is goed (voor 1 januari 2023 een nieuwe cao), maar de kwaliteit moet bovenaan staan en dat is een goede cao Gemeenten/SGO 2023 die recht doet aan jouw inzet en waar waardering uit spreekt. De verdere onderhandelingen zullen absoluut pittig worden om de ontstane kloof te overbruggen.

Als het nodig is, hebben we ook jouw hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen!

Alleen samen sta jij sterk! We houden je via de reguliere kanalen (website, nieuwsbrief en LinkedIn) op de hoogte!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De onderhandelingen over de nieuwe Cao Gemeenten/SGO zijn begonnen. De vakbonden en de VNG hebben 22 september de inzetbrieven uitgewisseld.

De inzetbrief van de FDO-MHA, KLIK HIER

De inzetbrief van de VNG, KLIK HIER