Onderhandelingsresultaat CAO Gemeenten/SGO

Beste leden,

Vrijdag jl. heeft de CMHF Overheid namens de PDO een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao Gemeenten en Cao SGO.

Onderhandelingsresultaat houdt in dat het bestuur het bereikte resultaat met een positief advies aan u voorlegt.

Teneinde dit te beoordelen zal in het onderstaande de inzet voor de cao worden gelegd naast het resultaat. De inzet kende de volgende componenten:

Loonsverhoging

De inzet ging uit van een procentuele verhoging van 8% voor 12 maanden. Voor de CMHF Overheid was relevant dat niet nogmaals werd gewerkt met nominale bedragen.

Het resultaat behelst een procentuele verhoging van in totaal 6% voor 15 maanden verdeeld over twee tijdstippen. Op 1 januari 2024 4,75%, en op 1 oktober 2024 1,25%.

Werkdruk en werk/prive

Het onderdeel werkdruk heeft een plek gekregen binnen de kop Vakantie, RVU, vitaliteit en werkdruk.

Werkdruk is noodzakelijkerwijs altijd verpakt in procedurele maatregelen. Zo ook in deze cao. Het onderwerp heeft nadrukkelijk de aandacht van partijen en geeft enkele handvatten in de praktijk.

De balans werk/privé – eveneens een onderdeel uit de inzet – heeft concreet vorm gekregen met een verhoging van de bovenwettelijke vakantiedagen met 8 uur (de waarde hiervan is een kleine half procent).

Thuiswerkvergoeding

De verhoging van de thuiswerkvergoeding is niet gerealiseerd doordat hier een blokkade ligt met de vrije ruimte vanuit de werkkostenregeling. Gezamenlijk constateren cao-partijen dat het onwenselijk is dat deze ruimte tevens wordt benut door politieke ambtsdragers. (CMHF Overheid had dit gegeven expliciet benoemd in haar inzet.)

Dit gegeven is een fiscaal probleem dat niet aan de cao-tafel kan worden opgelost. Partijen hebben afgesproken dat de wetgever op dit punt wordt benaderd teneinde tot een oplossing te komen.

Overig

Zoals u in het akkoord kunt lezen zijn bovenstaande punten niet de enige onderwerpen.

Vermeldenswaardig is dat het gehele IKB pensioendragend wordt.

De RVU verlengd en verbeterd is (41 in plaats van 43 ABP-dienstjaren).

Onder het kopje Arbeidsmarkt een aantal maatregelen worden getroffen om het tekort op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in het algemeen gunstig voor de werknemer.

De Externe inhuur zal terug gebracht worden; het betreft hier een inspanningsverplichting. Het gebruik van Payrolling wordt afgeschaft per 1/1/2028.

Tot slot is op initiatief van de CMHF Overheid een passage gewijd aan professionele tegenspraak en leiderschap. Aan het A&O-fonds Gemeenten wordt gevraagd deze onderwerpen in de programmering op te nemen.

Ledenraadpleging

Al met al denkt het bestuur dat met het voorliggende resultaat een goed liggend voorstel ligt, waaronder de cao’s Gemeenten en SGO kunnen worden verlengd.

De ledenraadpleging zal plaatsvinden van 20 november tot en met 9 december 2023.

U (als lid) ontvangt hierover separaat bericht.

 

Namens de CMHF Overheid/PDO,

Ada van der Linden en Jan Hut

KLIK HIER voor onderhandelingsresultaat.