Lidmaatschap

 

Leden van PDO kunnen zijn werknemers, vrijwilligers of gepensioneerden met een aanstelling bij een decentrale overheden (gemeente, provincie, waterschap, gemeenschappelijke regeling, RUD/Omgevingsdienst of Veiligheidsregio), die werkzaam zijn/waren in een middelbare of hoge functie waarvoor een mbo, hbo of wo werk- en denkniveau van toepassing is.

Wat voor vormen lidmaatschap heeft de PDO?

Leden
Actieve Leden zijn in dienst, bij een decentrale overheid en zijn werkzaam in een functie waarvoor een mbo, hbo of wo werk- en denkniveau vereist is. Deze leden mogen aan alle activiteiten, die door PDO worden georganiseerd, deelnemen. Zij zijn via de PDO ook lid van de CMHF & CMHF-Overheid. Het lidmaatschap geldt steeds voor een kalenderjaar (dat is van 1-1 t/m 31-12).

De actieve leden kunnen in veel gevallen bij hun werkgever in het kader van het individueel keuzebudget (IKB) de contributie van de vakbond declareren. Om te kunnen declareren moet u beschikken voor een jaaropgave, u vindt deze opvragen in uw persoonlijke pagina bij de PDO onder Persoonlijke documenten.

Actieve leden die met FPU of pensioen gaan, kunnen senior lid of donateur worden. 

Senior leden
De senior leden (post-actieven) zijn oud- leden die met FPU of pensioen zijn. De senior leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten van PDO en hebben daar (doorgaans) stemrecht. Zij zijn via PDO ook lid van de CMHF & CMHF Overheid. Het lidmaatschap geldt steeds voor een kalenderjaar. 
Het verschil in contributie tussen gewone leden (actieve leden) en senior leden komt doordat de bijdrage voor deze beide groepen aan de CMHF & CMHF-Overheid beduidend verschilt. 

Aspirant
Aspirant leden (of beperkt lidmaatschap), kunnen ook aan alle activiteiten van PDO deelnemen en hebben stemrecht, maar hebben geen recht op juridische bijstand via de vereniging of individuele belangenbehartiging. Het aspirant lidmaatschap kan voor maximaal twee jaar aangegaan worden, voordat het overgaat in een volledig lidmaatschap.

Kennismakingslidmaatschap (10-tjes lid)

Je hebt gevoel bij waar de vakbondsvereniging voor staat maar wil niet direct aan een lidmaatschap dan is er de mogelijkheid om kennis te maken als 10-tjes lid. Je hebt geen stemrecht, geen recht op juridische bijstand via de vereniging of individuele belangenbehartiging. De vereniging kan zich met uw lidmaatschap wel collectief sterk maken voor de belangen van u als professional. Het kennismakingslidmaatschap kan voor maximaal een jaar aangegaan worden, voordat het overgaat in een volledig lidmaatschap.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn leden met een vrijwillige aanstelling bij een van de decentrale overheden, dan wel aangesteld bij een organisatie die direct in opdracht van een decentrale overheid werkzaamheden verricht. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan alle activiteiten van PDO en hebben daar (doorgaans) stemrecht. Zij zijn via PDO ook lid van de CMHF & CMHF Overheid. De bijdrage van vrijwilligers is bewust beperkt gehouden en komt overeen met die van senior leden.

Donateurs
Donateurs tenslotte zijn PDO welgezind, kunnen ook aan alle activiteiten van de PDO deelnemen, maar hebben geen stemrecht in de vergaderingen. Donateurs zijn geen lid van de CMHF & CMHF Overheid. De bijdrage van donateurs is vrij en als gift onder voorwaarden mogelijk voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Het donateurschap geldt steeds voor een kalenderjaar. 

 

Contributie 2023*

  Incasso per jaar Incasso per kwartaal Geen Incasso
Lid € 156,- € 39,- € 160,-
Senior lid €   68,- € 17,- €   72,-
Vrijwilliger €   68,- n.v.t. €   72,-
Aspirant €   40,- n.v.t. €   40,-
Kennismakingslid n.v.t. n.v.t. €   10,-

* = per jaar en inclusief lidmaatschap CMHF-Overheid.

Via het lidmaatschap van PDO zijn de volgende zaken geregeld:

Collectieve belangenbehartiging

Via de overkoepelende Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) wordt vanuit een onafhankelijke positie gewerkt aan modernisering van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. De CMHF-standpunten klinken door via de VcP (Vakcentrale voor Professionals) in het voor- en najaarsoverleg met het Kabinet over sociaal-economisch beleid en in samenwerkingsverbanden tussen centrale werknemers- en werkgeversorganisaties: de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. De VcP is, na FNV en CNV, de derde Nederlandse vakcentrale.

Individuele belangenbehartiging

Leden met een conflict in hun werksituatie worden door en vanuit de vereniging ondersteund. Indien bemiddeling vanuit de vereniging voor problemen in de werksituatie niet meer zinvol is kan via PDO een beroep doen op juridische hulp. De uitvoering hiervan loopt via Park20 Advocaten te Den Haag. Meer informatie over de juridische hulp/rechtsbijstand van de PDO:

Juridische hulp/Rechtsbijstand

Overige voordelen

De leden van PDO genieten via de CMHF van een aantal voordelen. Zo heeft de CMHF bij OHRA een collectief verzekeringspakket afgesloten en kunnen de CMHF-leden via Loyalis verzekeren voor aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid.