Wie zijn wij?

PDO komt op voor goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat, organiseren activiteiten over werk, bestuur, toekomstige ontwikkelingen en samenleving én stimuleren vernieuwing en innovatie. 

De FDO-MHA is op 12 augustus 2015 ontstaan door een fusie van de Vereniging Functionarissen bij Decentrale Overheden (FDO) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Ambtenaren in dienst van de gemeente Amsterdam (MHA). Op 26 juni 2022 is besloten om de naam FDO-MHA te wijzigen in PDO (Professionals werkzaam bij Decentrale Overheden).

Doelgroep

De doelgroep van PDO is iedere medewerker en oud-medewerker met een aanstelling bij een decentrale overheid (gemeente, provincie, waterschap, gemeenschappelijke regeling, RUD/Omgevingsdienst of Veiligheidsregio), die zich aangesproken voelt door de missie en de activiteiten van de vereniging. Wij zijn een vakbond voor ambtenaren.

In toenemende mate wordt bij decentrale overheden al dan niet direct gebruik gemaakt van vrijwilligers (zowel in zorg, welzijn, buurtwerk, en veiligheid). De samenwerking tussen beroepsmatig en vrijwillig aangestelde is daarmee een gegeven, de kwaliteit van deze samenwerking is vaak bepalend voor het werkklimaat. PDO beoogt via haar leden een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van deze samenwerking.

Belangenbehartiging

De vereniging is aangesloten bij de Centrale voor Middelbare en Hogere functionarissen (CMHF). De CMHF is op haar beurt weer aangesloten bij de Vakcentrale voor Professionals (VcP).

De CMHF, via de CMHF Overheid, onderhandelt mede namens de vereniging over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren bij decentrale overheden. Verder is de CMHF Overheid via onder meer onze leden vertegenwoordigd in medezeggenschapsorganen, bijvoorbeeld het georganiseerd overleg (GO), ondernemingsraad (OR) of OR commissies.

Het bestuur van de vereniging probeert verder op verschillende wijzen de gemeenschappelijke, persoonlijke, ambtelijke en rechtspositionele belangen van de leden te behartigen. Waar dit niet succesvol verloopt kunnen de leden van de vereniging bij arbeidsgeschillen een beroep doen op juridische ondersteuning ondergebracht bij Park20 Advocaten, mr. A.M.T. Wigger.

Structuur van de vereniging

PDO kent geen onderafdelingen maar heeft wel de mogelijkheid om commissies te vormen die bepaalde aandachtsgebieden kunnen behartigen (GR/Veiligheidsregio/etc.).

Het bestuur van PDO bestaat uit onbezoldigde bestuurders. Via de CMHF Overheid is er sprake van professionele ondersteuning, belangrijk voor met name de continuïteit van het arbeids­voorwaardenoverleg.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Het bestuur

Het bestuur, per 1 december 2022, is als volgt samengesteld:

Voorzitter     (voorzitter@pdo-cmhf.nl)                         
Peter Leenders

Secretaris  (secretaris@pdo-cmhf.nl                        
Wim Plug

Penningmeester  (penningmeester@pdo-cmhf.nl)       
Edgar Zaagsma

Algemeen bestuurslid                                         
Cyril van der Heijden

Algemeen bestuurslid                         
vacature